Privatlivspolitik

For kunder, samarbejdspartnere samt forbrugere og besøgende her på fk.dk.

Beskyttelse af dit privatliv

FK Distribution A/S tager behandling af dine personoplysninger alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger på hjemmesiden www.fk.dk, hvor du blandt andet har mulighed for at reklamere over eventuelle fejl via vores reklamationsformular, samt hvordan vi behandler oplysninger om kunder, forbrugere og samarbejdspartnere/leverandører.

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

FK Distribution A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger: 

FK Distribution A/S
CVR. nr. 26 89 97 37
Bredebjergvej 6
2630 Taastrup
Telefon: + 45 4343 9900

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. 

 

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: 

 

Besøgende på hjemmesiden:

 • IP-adresser, enhedsoplysninger, herunder enheds-id og øvrige cookie data (besøgsdata), som kan være personhenførbare.
 • Du kan i øvrigt læse nærmere om vores cookie-politik her: https://fk.dk/About/Cookie

Kunder samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse: 
 • Almindelige kontaktoplysninger om kunder/samarbejdspartnere/leverandører og deres kontaktpersoner, samt oplysninger om køb og øvrige kunde-/leverandørhenvendelser. Oplysninger om kontaktpersoner kan stamme fra arbejdsgiveren. Herudover registrerer vi lovpligtige oplysninger om samarbejdspartnere og deres medarbejdere.

Forbrugere (alene ved reklamationer):
 • Navn 
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer (hvis oplyst) 
 • Adresse
 • Reklamation
 • Status på omdeling som rapporteres af forbrugeren

Distributionsvirksomhed:
 • Til brug for vores distributionsvirksomhed har vi en database med data om adresser i Danmark. Denne data, som vi får fra kommuner, OIS mv., indeholder ikke oplysninger om navne. Vi kan dog modtage navne fra vores kunder mhp. en særlig distribution. Herudover har vi data om Robinsonlisten og Nej tak-ordningen samt vores egen NejTak+ ordning. Robinsonlisten indeholder adressedata og oplysninger om navne på alle nuværende og tidligere tilmeldte på listen. Nej tak-ordningen indeholder adressedata. Vores egen NejTak+ ordning indeholder adressedata og oplysninger om navne.

Formål og retsgrundlag for behandling
Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse til vores nødvendige samarbejdspartnere, er følgende:

Besøgende på hjemmesiden:
Analyse/statistik for og optimering af hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor FK Distributions A/S' legitime interesse er af optimere hjemmesiden.

Kunder/samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse:
Opfyldelse af kontrakten med kunderne/samarbejdspartnere/leverandører, jf. databeskyttelses-forordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor FK Distribution A/S' legitime interesse er at kunne betjene sine kunder og modtage leverancer fra leverandører/samarbejdspartnere.

Forbrugere (ved reklamationer):
Registrering af reklamationer med henblik på lokalisering af eventuelle fejl, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor FK Distribution A/S' legitime interesse er at optimere sine egne ydelser.

Distributionsvirksomhed:
Varetagelse af vores lovlige distributionsvirksomhed i henhold til postloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om opfyldelse af en kontrakt eller databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor FK Distribution A/S' legitime interesse er at drive distributionsvirksomhed. 

Samarbejdspartnere

 

1. Videregivelse:

Vores nødvendige samarbejdspartnere er: 

 • Eksterne samarbejdspartnere, som kan behandle reklamationer, der er indkommet i deres område (alene selskaber i Danmark).
 • Vores underleverandører på distribution af tryksager

2. Databehandlere:

For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:
 • Hostingleverandør 
 • Analysepartner
 • Kommunikation-samarbejdspartnere (fx SMS)

Overførelse til tredjeland
Der kan via vores analysepartner ske overførsel af dine personoplysninger til USA, som ikke er et sikkert tredjeland. Overførselsgrundlaget er et Privacy Shield certifikat, som du vil kunne se her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

Sletning m.v.
Besøgende på vores hjemmeside:
Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen.

Kunder/samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner:
Oplysninger om kunder og kontaktpersoner hos disse slettes senest 3 år efter endt kundeforhold, medmindre der er en saglig grund til længere opbevaring, herunder verserende tvist. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Forbrugere (ved reklamationer):
Vi beholder som udgangspunkt disse data i 12 måneder efter distribution med henblik på at kunne yde forbrugerne den bedste service, hvorefter de anonymiseres.

Distribution:
Databasen med adresser i Danmark opbevares til stadighed til brug for vores distribution, men ajourføres jævnligt på baggrund af eksempelvis opdateringer, som vi modtager fra kommuner mv. 

Dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. 
 • Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til FK Distribution A/S' behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som FK Distribution A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling heraf mest muligt.

Klage 
Såfremt du ønsker at klage over FK Distribution A/S' behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: 

Datatilsynet                                                                                                                            
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Opdateringer
Denne privatlivspolitik er senest opdateret maj 2018 og vil løbende blive opdateret.